ISSN: 1307-699X ENGLISH
 Şiddetli Preeklampside Bir Mediatör Olarak Nitrik Oksit | Nitric Oxide As A Mediator On Severe Preeclamptia [J Turk Soc Obstet Gynecol]
J Turk Soc Obstet Gynecol. 2010; 7(3): 196-201

Şiddetli Preeklampside Bir Mediatör Olarak Nitrik Oksit

Taner Toprak, İsmail Evren, Erbil Çakar, Necdet Süer
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Preeklampsi patofizyolojisi ile ilgili çalışmalar özellikle artmış arterial direnç, endotel hasarı ve endotel kaynaklı damar tonusunu düzenleyen mediatörler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmadaki amaç vasküler tonusu düzenleyen nitrik oksitin preeklampsideki rolünü belirlemektir. Maternal plazma ve idrarda nitrik oksit metabolitleri ölçülerek preeklamptik hastalarda artmış arterial direncin nitrik oksit sentez miktarı ile olan ilişkisi incelenmiştir.
Yöntem: Çalışmaya kliniğimizin perinatoloji departmanına ve gebe polikliniğine başvurmuş 28 haftadan büyük şiddetli preeklampsi tanısı konulan 23 gebe dahil edilmiştir. Kontrol grubunu herhangi bir dahili hastalığı veya yüksek tansiyon saptanmayan 30 gebe oluşturmuştur. Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların kan ve idrar kreatinin, ürik asit, nitrat ve nitrit değerleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Preeklampsi tanısı konulan gebelerin üç tanesinde HELLP sendromu saptanmıştır. Preeklampsi tanısı almış olan gebelerin maternal kan (1,7±0,6 ve 1,3±0,2, P=0,01) ve idrar kreatinin (142±57 ve 106±39, P=0,03) ile maternal kan ürik asit (8.9±2 ve 3,7±1 mg/dl, P<0.001) değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Preeklampsi tanısı konulan gebelerin plazma nitrit/nitrat değerleri kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek iken (26.5±7.6 ve 20.0±6.3 mg/dl, P = 0.001) idrarda benzer bulunmuştur (51.9±11 ve 55.7±9.9 mg/dl, P>0.05).
Sonuç: Bu çalışma preeklampsi gelişen gebelerde nitrik oksit sentezinin azaldığı hipotezini desteklememektedir. Ayrıca multisistemik etkileri olan preeklampsinin tek mediatördeki değişiklikle açıklanamayacağını düşündürmektedir. Ancak nitrik oksitin preeklampsi üzerindeki rolünü aydınlatmak üzere yeni ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nitrik Oksit, Preeklampsi, Gebelik, Hipertansiyon


Nitric Oxide As A Mediator On Severe Preeclamptia

Taner Toprak, İsmail Evren, Erbil Çakar, Necdet Süer
Göztepe Education and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic,İstanbul

Objective: Recent studies dealing with the pathophysiology of preeclampsia focus mainly on vascular resistance, endothelial damage and mediators regulating vascular tonus. The aim of this study was to evaluate the role of nitric oxide, which is a vasoactive mediator, in preeclampsia. We measured correlation between nitric oxide synthesis and maternal arterial blood pressure were evaluated by measuring metabolites of nitric oxide in maternal plasma and urine.
Patients and Method: Twenty-three pregnant women admitted for prenatal care to our antenatal policlinic with a diagnosis of severe preeclampsia after 28 weeks of gestation were included in this study. Thirty normotensive patients served as controls. Maternal serum and urine kreatinin, uric acid, nitrat and nitrit concentrations in both groups were compared.
Results: HELLP syndrome was diagnosed in three patients with preeclampsia. Maternal serum (1,7±0,6 ve 1,3±0,2 mg/dl, P=0,01) and urine (142±57 ve 106±39 mg/dl, P=0,03) kraetinin and maternal serum uric acid (8.9±2 ve 3,7±1 mg/dl, P<0.001) concentrations were significantly higher in patients with preeclampsia. Although plasma nitrit/nitrat concentrations in patients with preeclampsia were significantly higher (26.5±7.6 ve 20.0±6.3 mg/dl, P = 0.001),they were comparable in maternal urine. (51.9±11 ve 55.7±9.9 mg/dl, P>0.05).
Conclusion: This study does not support the hypothesis that the nitric oxide synthesis is decreased in patients with preeclampsia. Furthermore, it clarifies that pathophysiological changes of preeclampsia might not be explained with changes of a single mediator. There is a need for more larger studies explicating the role of nitric oxide in preeclampsia.

Key words: Nitric oxide, Preeclampsia, Pregnancy, Hypertension


Taner Toprak, İsmail Evren, Erbil Çakar, Necdet Süer. Nitric Oxide As A Mediator On Severe Preeclamptia. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2010; 7(3): 196-201

Sorumlu Yazar: Taner Toprak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale 2007 © Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ISBN 1305-4252