Other

Subject Index

Turk J Obstet Gynecol 2019;16(4):0-0

Abnormal karyotype/Anormal karyotip100
Abnormalities/Anomali205
Acute abdomen/Akut batın271
Adjuvant therapy/Adjuvan tedavi180
Anatomy/Anatomi72
Animal model/Hayvan modeli41
Anxiety/Anksiyete151
APGAR score/APGAR skoru35
Aplasia/Aplazi205
Asherman syndrome/Asherman Sendromu7
Birthweight/Doğum kilosu35
Body image/Vücut görüntüsü84
Body mass index/Vücut kitle indeksi199
Bone recurrence/Kemik nüksü266
CA-125/CA-12555
Cadaver/Kadavra72
Caesarean/Sezaryen213
Cardiac anomaly/Kardiyak anomali100
Cathepsin B/Kathepsin B91
Cathepsin D/Kathepsin D91
Cathepsin L/Kathepsin L91
Cerebral palsy/Serebral palsi41
Cervical cancer/Servikal kanser80, 124, 193
Cervical cerclage/Servikal serklaj1
Cervical incompetence/Servikal yetmezlik1
Cervical smear/Servikal smear193
Cervix/Serviks235
Cesarean section/Sezaryen doğum15
cffDNA/cfDNA249
Chemoradiation/Kemoradyasyon124
Chlamydia/Klamidya242
Chorioamnionitis/Koryoamniyonit41
Complete blood count/Tam kan sayımı112
Complete mole/Komplet mol249
Congenital anomaly/Konjenital anomali23
Congenital malformation/Konjenital malformasyon140
Conservative treatment/Konservatif tedavi169
Controlled ovarian stimulation/Kontrollü ovaryen stimülasyon 29
Copper/Bakır124
Cost effectiveness/Maliyet etkinlik29
Delivery/Doğum213
Depression/Depresyon151
Dermoid cyst/Dermoid kist118
Diabetes/Diyabet260
Early onset preeclampsia/Erken başlangıçlı preeklampsi112
Education/Eğitim72
Endometrial cancer/Endometrial kanser55, 180
Endometrial carcinoma/Endometrial karsinom76
Endometriosis/Endometriozis208
Endotoxins/Endotoksinler41
Female genital mutilation/Kadın genital mutilasyonu129
Female genitalia/Kadın genitalya84
Female infertility/Kadın infertilitesi274
Female orgasmic disorder/Kadın orgazm bozukluğu228
Female sexual dysfunction/Kadın cinsel işlev bozukluğu228
Femoral fracture/Femoral kırıklar219
Fetal development/Fetal gelişim35, 205
Fetal growth disorders/Fetal büyüme-gelişme bozuklukları 50
Fibrosis/Fibrozis7
Fibula/Fibula205
Genital (self-)image/Genital öz-imaj84
Gestational diabetes mellitus/Gestasyonel diabetes mellitus199
Gestational trophoblastic disease/Gebelikte trofoblastik hastalık249
Giant cell tumor/Dev hücreli tümör76
Gonadotropin/Gonadotropin143
Gynecologic oncology/Jinekolojik onkoloji255
Gynecologic tumor/Jinekolojik tümörler260
Gynecological oncology/Jinekolojik onkoloji158
Gynecology/Jinekoloji72
Heart disease/Kalp hastalığı213
Hepatitis B/Hepatit B95
Hepatitis C/Hepatit C95
Heterotopic pregnancy/Heterotopik gebelik271
HIV/HIV95
High risk/Yüksek risk180
Hospital/Hastane187
Human papilloma virus/İnsan papilloma virüsü193, 235
Iliofemoral bypass/İliofemoral bypass80
Immigrants/Göçmen174
Immunoglobulin G/İmmünoglobulin G274
Infertility/İnfertilite140, 224
Infibulation/İnfibulasyon129
Inflammation/Enflamasyon7, 41
Intensive care units/Yenidoğan yoğun bakım üniteleri219
Intolerance of uncertainty/Belirsizlik intoleransı151
Intracranial aneurysm/İntrakraniyal anevrizma136
Intrauterine synechiae/İntrauterin sineşi7
Intravenous immunoglobulin/İntravenöz immüglobülin274
Iran/İran15
İnduction/İndüksiyon213
Labor/Doğum sancısı213
Late onset preeclampsia/Geç başlangıçlı preeklampsi112
Lipid accumulation product/Lipit birikim ürünü164
LSCS/LSCS133
Lymphocele/Lenfosel255
Magnetic resonance imaging/Manyetik rezonans görüntüleme118, 208
Magnifying loupe glasses/Büyüteçli cerrahi gözlük255
Malondialdehyde/Malondialdehit124
Maternal outcome/Maternal sonuç174
Menopause/Menapoz164
Menstruation/Menstruasyon208
Meta-analysis/Meta-analiz63
Metabolic bone diseases/Metabolik kemik hastalıkları219
Metabolic parameters in pregnancy/Gebelikte metabolik 
belirteçler107
Metabolic syndrome/Metabolik sendrom164
Metoprolol/Metoprolol158
Mortality/Mortalite136
MRI/MRG133
Mycoplasma/Mikoplazma242
Natural orifice transluminal endoscopic surgery procedure/Doğal orifis ile transluminal endoskopik cerrahi prosedürü271
Neisseria/Neisseria242
Neutrophil count/Nötrofil sayısı112
Neutrophil/lymphocyte ratio/Nötrofil/lenfosit oranı278
Newborn/Yenidoğan219
Night eating syndrome/Gece yeme sendromu107
NSE/NSE50
Nuchal translucency/Ense kalınlığı35, 100
Obstetric/Obstetri278
Obstetrics and gynecology department/Kadın hastalıkları ve doğum bölümü187
Ovary/Over118, 143
Painful/Ağrı208
Palliation/Palyasyon80
Partial mole/İnkomplet mol249
Pelvic exenteration/Pelvik egzenterasyon80
Pelvic radiotherapy/Pelvik radyoterapi260
Perinatal outcome/Perinatal sonuç174
Physiological/Fizyolojik235
Platelet-rich plasma/Trombositten zengin plazma228
Platelet/lymphocyte ratio/Platelet/lenfosit oranı278
Polycystic ovary syndrome/Polikistik over sendromu224
Polycystic/Polikistik143
Polymerase chain reaction/Polimeraz zincir reaksiyonu249
Preeclampsia/Preeklampsi91
Pregnancy outcome/Gebelik sonuçları50
Pregnancy rates/Gebelik oranları29
Pregnancy/Gebelik95, 107, 136, 174, 199
Pregnant women/Gebe63
Premature birth/Prematüre doğum1
Prenatal diagnosis/Prenatal tanı23
Puerperium/Puerperium136
Radiation toxicity/Radyasyon toksisitesi260
Recurrence/Rekürrens55
Recurrent miscarriage/Tekrarlayan düşük274
Recurrent spontaneous abortion/Rekürren spontan abortus 151
Refugees/Mülteci174
Residency/Tıp asistanlığı187
Risk factor/Risk faktör55
Rubella/Rubella63
Salvage therapy/Kurtarma tedavisi266
Scenario/Senaryo15
Seroprevalence/Seroprevelans95
Sexual dysfunction/Cinsel fonksiyon bozukluğu235
Sexual dysfunction/Seksüel disfonksiyon129
Stress urinary incontinence/Stres üriner inkontinans169
Subarachnoid hemorrhage/Subaraknoid kanama136
Superior vena cava/Superior vena kava23
Surgery/Cerrahi72
Surgical risk assessment/Cerrahi risk değerlendirmesi158
Survival/Sağkalım266
Syrian/Suriyeli174
Theory of planned behavior/Planlanmış davranış teorisi15
Tomography/Tomografi118
Total antioxidant capacity/Total antioksidan kapasite124
Training/Eğitim187
Transobturator tape/Transobturator tape169
Transverse vaginal septum/Transvers vajinal septum140
Trichomonas/Trikomonas242
Troponin T/Troponin T50
Turkey/Türkiye63
Ultrasound/Ultrason23, 208
Upper abdominal surgery/Üst batın cerrahisi158
Ureaplasma/Üroplazma242
Uterine anomaly/Uterin anomali224
Uterine cervical cancer/Rahim rahim ağzı kanseri266
Uterocutaneous fistula/Uterokütan fistül133
Uterus/Uterus76
Vaccine/Aşı193
Vaginal cone therapy/Vajinal koni tedavisi169
Visceral obesity/Viseral obezite164
Vitamin D/D Vitamin143
Waist circumference/Karın çevresi199
Weight gain/Kilo alımı199
White blood cell count/Beyaz kan hücre sayısı112